Проекти и  дейности

Проекти

1. Проект №BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, ФИНАНСИРАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“  2014-2020 Г. 

През учебната 2023/2024г., в периода от 01.07.2023г. до 31.12.2023г. ДГ„Иглика“–гр.Русе работи по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативно програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с конкретен бенефициент Министерството на науката и образованието(МОН). Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и дейностите по същия се изпълняват до 31.12.2023 г.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи , да се създадат условия на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

ДГ „Иглика“ – гр. Русе взе участие в Дейност „Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищно образование, по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , чрез осигуряване на допълнителен педагогически персонал. Дейностите по проекта бяха насочени към осигуряване на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца и родители, с цел формиране и насърчаване на мотивацията на родителите за приобщаване на децата и активно включване в образователния процес. Участници в проекта бяха деца, родители и педагогически специалисти от ДГ „Иглика“. По проекта в детската градина бе назначен допълнително педагогически персонал - психолог и логопед. Педагогическите специалисти осъществиха обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, подпомогнаха работата на педагозите в групите с деца със СОП и деца от уязвими групи, проведоха индивидуални срещи с родители като ги подпомогнаха по въпроси свързани с развитието на децата и усвояването на знания и умения за конкретната възрастова група. Проведоха с децата със специални образователни потребности индивидуални занятия в зависимост от потребностите им и групова работа в среда сред връстниците им. Подпомогнаха работата на децата по време на ситуации за по-лесно адаптиране към средата и връстниците им и усвояване на учебното съдържание.

Чрез този проект екипът на детската градина успя да предостави необходимата подкрепа и ресурси на деца и родители, за да се справят с предизвикателствата на образователния процес, направи поредната стъпка към подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп до него за всички деца в условията на кризи.

Изпълнението на Дейност „Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищно образование, и назначаването на допълнителен педагогически се финансира от проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Общата сума на предоставените средства на ДГ „Иглика“–гр.Русе е в размер на 21126 лв. (двадесет и една хиляда сто двадесет и шест лева).

 


    Прочетете повече


1. ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“  2014-2020 Г. 

    Прочетете повече

2. ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 ГОДИНА                                             

    Прочетете повече

      3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  " БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"

      Прочетете повече 


      4. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  " ОПТИМИЗИРАНЕ НА  ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА"

      Прочетете повече 


      Дейности

                                

                      


Безопасно движение по пътищата 

На 28.11.2023 г. в ДГ "Иглика" се проведе  вътрешно квалификационна практика. Старши учител Р. Иванова представи планирана ситуация по образователно направление Околен свят на тема "Моят безопасен път до детската градина". Децата демонстрираха познания за квартала, в който живеят и как безопасно да се придвижват, направиха макети, строиха с конструктор "Лего", споделяха лични преживявания.

Старши учител Д. Генова проведе планирана ситуация по образователно направление Околен свят на тема "С огъня шега не бива", съпроводена с учебна евакуация. Децата научиха какво предизвиква пожар, правила за действие по време на пожар, демонстрация на облекло и оборудване на пожарникаря.


"Какво трябва да знае малкият пешеходец"

На 21.02.2023 г. беше проведена лекция по БДП от представител, сектор Пътна полиция Николай Колев с децата от втора, трета и четвърта група, филиал "Видин" на тема: "Какво трябва да знае малкият пешеходец". Децата показаха знания и умения за безопасно поведение на пътя и познаване правилата за улично движение.

"Как да се пазим на пътя"

На 10.11.2022 г. беше проведена беседа по БДП от старши инспектор, сектор Пътна полиция Стилян Станев с децата от трета група, филиал "Дебелянов" и четвърта група, филиал "Яворов" на тема: "Как да се пазим на пътя". Децата показаха знания и умения за безопасно поведение на пътя и познаване правилата за улично движение. Старши инспектор Станев припомни местата за безопасна игра и поведение на децата в критични ситуации. По достъпен и интересен начин представи правилата за придвижване с тротинетка и велосипед и отговори на въпросите на децата. 

Срещата завърши с музикален поздрав и благодарствена картичка.

" Опасно е!"

На 28.03.2023г.  беше проведена педагогическа ситуация на тема " Опасно е!" , съпроводена с учебна евакуация. На събитието присъства пожарникар Иван Димитров, който демонстрира на децата екипировка и пожарен автомобил.

"Светофарът -наш приятел " и "Как да се движа безопасно "

На 19.04.2023 г. беше проведена беседа по БДП от ст.инспектор Стилян Станев с децата от Първа и Трета група, филиал " Чиполино" на тема "Светофарът -наш приятел " и "Как да се движа безопасно ".

Чрез организираните практически и игрови ситуации децата показаха знания и умения за безопасно поведение на пътя и познаване правилата за улично движение. Ст.инспектор Станев припомни на децата безопасните места за придвижване и игра. След проведената беседа ст.инспектор Станев отговори на въпросите на децата. Срещата завърши с музикален поздрав и обещание за нови срещи.


В ДГ " Иглика" беше отбелязан 29.06.23г. , като Национален ден за безопасността на движението по пътищата.

Във филиал " Видин " гост беше инспектор Цветомир Петров - представител на Пътна полиция, който изнесе беседа във връзка с безопасното поведение на децата на пътя и опасностите, които крие той. Децата като бъдещи първокласници с огромен ентусиазъм показаха знания и умения за безопасно поведение на пътя, познаване на пътните знаци и правилно реагиране в поставени проблемни ситуации. С песни, игри и стихове децата представиха по интересен начин това, което са научили.

Във връзка с обявяването на 20.09.2023 г. за Ден без загинали на пътя, в ДГ "Иглика" бяха проведени мероприятия по БДП. 

Мотото на кампанията за България е : " Остани жив ! " , " Пази живота ! "

13.11-19.11.2023г. 

Всяка година в третата седмица на месец ноември се отбелязва Световния ден за възпоменание жертвите при ПТП. В седмицата от 13.11 до 19.11. във всички филиали на ДГ "Иглика" беше отбелязан този ден с различни мероприятия. Чрез  игри, разговори, беседи, викторини, планирани ситуации, бяха дискутирани  теми като: "Да пазим децата на пътя", "И улицата има правила", "Движа се безопасно" и други.