Документи по ЗПУО за детска градина

-Механизъм за взаимодействие на институциите при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие в в ДГ “Иглика“ – гр. Русе 

-Задължения на органите за закрила на централно и местно ниво и останалите ангажирани субекти  за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция


Декларации и заявления