Обществен съвет

Членове на Обществен съвет към 

ДГ "Иглика"

Надежда Генчева Бойчева

Сашо Георгиев Щерев - представител на Община Русе

Наталия Николаева Кожухарова - родител

Симона Пламенова Ченджиева-Цветанова - родител

Петя Начева Дамянова - родител


ПОКАНА


Уважаеми делегати, на 15.12.2022г., от 18.00 часа в управлението на ДГ „Иглика“, намиращо се на ул. „Борисова“ № 91, бл. „Дебелянов“ – вх. Б , ще се проведе учредително събрание, за избор на постоянни и резервни членове за обществения съвет към детската градина.

Събранието, ще мине при следния дневен ред:

1.Запознаване с представителите на финансиращия орган:

- Господин  Сашо Щерев – главен експерт отдел “Образование, спорт и младежки дейности“,

- резервен член Катя Петрова – директор, дирекция „хуманитарни дейности“ – Община Русе.

2.Запознаване със заповед № 119/30.11.2022г.

3.Избор на 4 /четири/ постоянни члена и четири резервни за обществения съвет.

4.Избор на председател и протоколчик на обществения съвет към детска градина „Иглика“

Водещ на учредителното събрание –

Румянка Вайбл – директор

Протоколчик :

Мария Борисова – ст.учител




ПОКАНА

 

Уважаеми родители,

на 15.11.2019г., от 17.30 часа във всички филиали ще се проведат родителски срещи за избор на делегати за Обществения съвет към ДГ “Иглика“.

Родителските срещи ще минат по следния дневен ред:

 1.Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността но Обществените съвети към детските градини и училищата.

   2. Избор на двама делегати от група за учредителното събрание на ОС.


Документи Обществен съвет


Правилник за създаване на Обществен съвет

Правомощия на Обществения съвет 

Заповед №  060/25.10.2022г. - избор на делегати за обществен съвет към ДГ “Иглика“ 

Заповед № 061/25.10.2022г. - определяне броя на членовете на Обществения съвет към

 ДГ „Иглика“  

Декларация - липса на обстоятелства (постоянен член)

Декларация - липса на обстоятелства (резервен член)