ЕкипI. Педагогически специалисти с ръководни функции

II. Педагогически специалисти

Общо педагогически персонал 26

III.Специалисти

IV. Помощно-обслужващ персонал


V. Работници

Общо непедагогически персонал 18