Административни бланки

  • Заявление за издаване на дубликати на удостоверения, свидетелства и дипломи;


  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи;


  • Информация за приемане и преместване;  • Общи правила за административно обслужване в ДГ Име;