За насЗа детската градина


ДГ „Иглика” гр.Русе е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община Русе

І. ДЕЦА

В детската градина се обучават и възпитават 288 деца, разпределени в 12 групи.

Разпределението на децата по възраст е както следва:

- деца на 3 години - 72

- деца на 4 години - 78

- деца на 5 години - 72

- деца на 6 години - 66

Диаграми, отразяващи тенденцията в броя на децата по учебни години в ДГ "Иглика" - Русе и структурата на децата по възраст


ІІ.КАДРОВИ РЕСУРСИ

В ДГ ”Иглика” - гр.Русе работят 45 души, както следва:

І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ общо 26 души, в т.ч.:

1. Педагогически специалисти с ръководни функции – Директор на ДГ

2. Педагогически специалисти - 25, както следва:

- главен учител – 2

- старши учител – 15

- учител – 8

ІІ. НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ общо 19 души, в т.ч.:

1. Специалисти – главен счетоводител

2. Помощно – обслужващ персонал – 12 души, в т.ч. завеждащ административна служба, домакин и помощник възпитател – 10 души;

3. Работници - 6 души, в т.ч. готвач – 1, помощник готвач – 1, чистач – 2 души и работник поддръжка – 2 души

Диаграми, отразяващи структурата на персонала на ДГ "Иглика" - Русе


Образователно – възпитателния процес в ДГ „Иглика” е насочен към максимално развитие на потенциала на децата, възможност за пълноценна социална реализация, развитие на способностите в процеса на образование и развитие на личността, възпитание в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на собствената си идентичност; Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители.

Основната стратегическа цел и дейностите за постигането и са подробно описани в Стратегията за развитие на ДГ”Иглика” гр.Русе


Галерия

Разгледайте снимки от наши инициативи